Έρευνα Εργαστήρια
Εργαστήριο Κατασκευών
Οι δυνατότητες και ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου Κατασκευών (www.strulab.civil.upatras.gr) είναι προσανατολισμένα στην κατεύθυνση της πειραματικής έρευνας μελών, συστημάτων μελών (π.χ. συνδυασμών δοκών και υποστυλωμάτων υπό μορφή κόμβων) και μικρών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, τοιχοποιία, ή συνδυασμό τους, σε στατική φόρτιση, μονοτονική ή ανακυκλιζόμενη, και σε ψευδοδυναμική (δηλ. με πλήρη εξομοίωση σεισμικής διέγερσης και απόκρισης).


To Εργαστήριο Κατασκευών διαθέτει ισχυρό δάπεδο διαστάσεων κάτοψης 10m x 16m καθώς και δύο - κάθετους μεταξύ τους - προεντεταμένους συμπαγείς τοίχους αντίδρασης πάχους 1m, διαστάσεων, 5.5m ύψους και 6.0m/4.0m πλάτους. Το σύστημα ισχυρό δάπεδο-τοίχοι αντίδρασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκτέλεση στατικών ή ψευδοδυναμικών δοκιμών σε τμήματα κατασκευών ή σε μικρές κατασκευές (π.χ. σε διόροφο πλαίσια). Για το σκοπό αυτό το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με τρείς αντλίες υψηλής πίεσης 450lpm, 7 έμβολα (δυνατότητας από 250 έως 1000kN και μετακινήσεις έως 1m), 8 υδραυλικούς γρύλλους, ειδικά κατασκευασμένους ελεγκτές και αντίστοιχα υπολογιστικά και καταγραφικά συστήματα.
Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται και σύγχρονο σύστημα τηλεπαρακολούθησης δοκιμών το οποίο βασίζεται στο συγχρονισμό πειραματικών δεδομένων και φωτογραφιών (telepresence), επιτρέποντας σε απομακρυσμένους χρήστες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των δοκιμών (βλ. για παράδειγμα http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Pj2jG4Mvkhc). 
Τα χρονικά συσχετισμένα δεδομένα κάθε δοκιμής μπορούν επίσης να φορτωθούν σε ειδικό λογισμικό και ο χρήστης να παρακολουθήσει πάλι τη δοκιμή επιλέγοντας και χαρακτηριστικά ενδιαφέροντα σημεία αυτής.


 
Επιπλέον, το Εργαστήριο Κατασκευών έχει δημιουργήσει και συντηρεί την πρώτη δικτυακή βάση (www.dap.series.upatras.gr) πλήρων δεδομένων από δοκιμές πολλών Ευρωπαϊκών Εργαστηρίων, στα πλαίσια του προγράμματος SERIES (http://www.series.upatras.gr).
Διευθυντης Εργαστηρίου: καθ. Ε. Μπούσιας (τηλ. 2610 6588, sbousias@upatras.gr)Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr