Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Κανονισμοί - Οδηγοί Aπόσπασμα Εσωτερικού Κανονισμού Πανεπιστημίου Πατρών
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΦΕΚ Β/1062/14-07-2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ


Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr