Φοιτητές Προπτυχιακοί Προδιαγραφές Εκπαιδευτικής Εκδρομής
  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ε' ΕΤΟΥΣ

  

 

  

Για τον χαρακτηρισμό της πολυήμερης εκδρομής του Ε’ έτους ως εκπαιδευτικής, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών θεωρεί απαραίτητο να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  

1.      Οι εναλλακτικές προτάσεις για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της εκδρομής των πεμπτοετών φοιτητών του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους θα πρέπει να προσκομίζονται προς συζήτηση στην Τριμελή Επιτροπή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Τμήματος το αργότερο μέχρι το τέλος Μαΐου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (δηλ. οι φοιτητές του 4ου έτους πρέπει να μεριμνούν για την εκδρομή της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς). 

  

2.      Η υποβολή της τελικής πρότασης στο Τμήμα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους που πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εκδρομή. Η πρόταση υποβάλλεται από ολιγομελή επιτροπή φοιτητών μετά από συνεργασία και έγκριση από την Τριμελή Επιτροπή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Τμήματος. Στην πρόταση θα αναφέρεται ο τόπος προορισμού, οι ημερομηνίες επίσκεψης των σημείων εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, οι υπεύθυνοι υποδοχής και ξενάγησης με τους οποίους έχουν πραγματοποιηθεί οι συνεννοήσεις, τα σημεία διανυκτέρευσης, ο αριθμός των συμμετεχόντων φοιτητών, οι συνοδοί καθηγητές, το κόστος ανά φοιτητή, και το συνολικό ποσό της προβλεπομένης δαπάνης.

  

3.      Η διάρκεια της εκδρομής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημερολογιακές ημέρες, με τη μισή διάρκεια τουλάχιστον να περιλαμβάνει ημέρες αργιών ή και διακοπών.

  

4.      Οι συμμετοχές των φοιτητών του Ε’ έτους δεν μπορεί να υπολείπονται των 50 (περίπου). Στην εκδρομή δύνανται να συμμετέχουν και φοιτητές του Δ’ έτους, ή επί διπλώματι, των οποίων οι συμμετοχές δεν προσμετρούνται στις ελάχιστες απαιτούμενες.

  

5.      Ο αριθμός συνοδών καθηγητών πρέπει να είναι σύμφωνος με το υπ αρ. 160/4559/11-03-2015 έγγραφο του Πανεπιστημίου Πατρών.

  

6.      Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας της εκδρομής υπόκειται στην οριστική έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

  

Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr