Προπτυχιακή Εκπαίδευση Φοιτητικά Συνέδρια
Κάθε χρόνο διοργανώνεται στο Τμήμα ένα Φοιτητικό Συνέδριο, στο οποίο συμμετέχουν, με παρουσίαση εργασίας, φοιτητές του Ε’ έτους, καθώς και προσκεκλημένοι ομιλητές, καθηγητές από άλλα Πανεπιστήμια και διακεκριμένοι μηχανικοί από την πράξη. Προσφάτως τα συνέδρια συνδιοργανώνονται με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμ. Δυτ. Ελλάδος με την συμμετοχή (ως ακροατών) του τεχνικού κόσμου της περιοχής. Μετά από κρίση εξωτερικών αξιολογητών οι καλύτερες εργασίες βραβεύονται με χρηματικά έπαθλα από τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ) και άλλους χορηγούς.

Επιλεγμένες εργασίες δημοσιεύονται στο δελτίο του ΣΠΜΕ. Τα πρακτικά των συνεδρίων εκδίδονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και αναρτώνται στο σχετικό ιστότοπο.


Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr