Έρευνα Τομείς Τομέας Β': Γεωτεχνικής Μηχανικής & Υδραυλικής Μηχανικής
Το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα είναι «Γεωτεχνική Μηχανική. Υδραυλική Μηχανική. Τοπογραφία».
      
      Ειδικότερα, οι περιοχές ερευνητικής δραστηριότητας του Τομέα είναι:      
                                
 • Ιδιότητες και συμπεριφορά γεωσυνθετικών υλικών, ανάπτυξη νέων γεωσύνθετων υλικών.
 •                                                        
 • Οπλισμός εδάφους με γεωσυνθετικά υλικά, ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο έδαφος, αλληλεπίδραση οπλισμών-εδάφους.
 •                                                        
 • Βελτίωση και ενίσχυση εδαφών με ενέσεις.
 •                                                        
 • Ιδιότητες και συμπεριφορά διογκωμένου πολυστυρένιου (geofoam) και εφαρμογή σε γεωκατασκευές.
 •                                                        
 • Μηχανική συμπεριφορά βράχου, βραχόμαζας και ασυνεχειών.
 •                                                        
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή αριθμητικών μεθόδων σε θέματα βραχομηχανικής, εδαφομηχανικής και κατασκευών από οπλισμένο έδαφος.
 •                                                        
 • Πειραματική διερεύνηση συμπεριφοράς αργιλικών εδαφών.
 •                                                        
 • Μέτρηση γεωστατικών τάσεων σε βραχώδη υλικά.
 •                                                        
 • Προσδιορισμός των δυναμικών ιδιοτήτων εδαφών - και οπλισμένων εδαφών - με εργαστηριακές και επί - τόπου δοκιμές. Δυναμική συμπεριφορά εδαφικών υλικών - αναλυτικά προσομοιώματα, εμπειρικές συσχετίσεις. Ανάπτυξη σχετικού λογισμικού.
 •                                                        
 • Περαιτέρω ανάπτυξη της μεθόδου Φασματικής Ανάλυσης Επιφανειακών Κυμάτων (SASW) και αξιοποίησή της για τον εντοπισμό υπογείων κενών (ή εμποδίων). Ανάπτυξη σχετικού λογισμικού.
 •                                                        
 • Μέτρηση ανθρωπογενών εδαφικών ταλαντώσεων και επίδραση στην ακεραιότητα των επηρεαζόμενων κατασκευών. Διερεύνηση των νόμων εξασθένησης των ταλαντώσεων. Κατάρτιση κριτηρίων αστοχίας.
 •                                                        
 • Διερεύνηση της επίδρασης των τοπικών εδαφικών συνθηκών και της επιφανειακής τοπογραφίας στη διαμόρφωση του εδαφικού σεισμικού κραδασμού. Ευστάθεια πρανών υπό σεισμική φόρτιση. Διάδοση της διάρρηξης σεισμικών ρηγμάτων προς την επιφάνεια του εδάφους και επιπτώσεις στις επηρεαζόμενες κατασκευές.
 •                                                        
 • Ανάλυση της συμπεριφοράς ευκάμπτων συστημάτων αντιστήριξης βαθιών εδαφικών εκσκαφών, των μετακινήσεων των επηρεαζόμενων εδαφικών μαζών και των επιπτώσεων στην ακεραιότητα γειτονικών κατασκευών. Παρακολούθηση συμπεριφοράς με επί-τόπου μετρήσεις.
 •                                                        
 • Υδραυλικά ομοιώματα για υδραυλικές κατασκευές διαφόρων τύπων.
 •                                                        
 • Πειραματική μελέτη ροής και μεταφοράς ρύπων σε ανοικτούς αγωγούς.
 •                                                        
 • Μοντέλα τύρβης.
 •                                                        
 • Μεταγωγή και διάχυση/διασπορά ρύπων σε επιφανειακά ύδατα.
 •                                                        
 • Υπολογιστικές μέθοδοι (μέθοδος όγκου ελέγχου, μέθοδος πεπερασμένων και συνοριακών στοιχείων).
 •                                                        
 • Επίδραση κλιματικών αλλαγών στην υδρολογία λεκανών απορροής.
 •                                                        
 • Τεχνικές απομάκρυνσης οργανικών ρύπων από την ακόρεστη ζώνη.
 •                                                        
 • Παράκτια κυκλοφορία.
 •                                                        
 • Ρεύματα πυκνότητας.
 •                                                        
 • Διάδοση και θραύση κυμάτων.
 •                                                        
 • Προσομοίωση μεγάλων δινών.
 •                                                        
 • Γραμμική αστάθεια ροών.
 •                                                        
 • Υποθαλάσσια εκροή υπόγειου νερού και φαινόμενα μεταφοράς σε παράκτιες ζώνες.
 •                                                        
 • Παράκτια έργα.
 •                                                        
 • Υδραυλικά έργα.
 •                                                        
 • Έλεγχο παραμορφώσεων τεχνικών έργων, του εδάφους θεμελίωσης τους, καθώς επίσης και σεισμοτεκτονικές και ηφαιστειολογικές μελέτες, με επίγειες και δορυφορικές γεωδαιτικές και άλλες ενόργανες μεθόδους.
 •                                                        
 • Καταγραφή και ανάλυση ταλαντώσεων κατασκευών με GPS και ρομποτικούς θεοδολίχους.
 •                                                        
 • Ειδικές αποτυπώσεις κτιρίων και αρχαιολογικών χώρων και αρχαιοσεισμολογικές μελέτες με αυτοματοποιημένη τοπογραφία και συστήματα CAD.
 •                                                        
 • Μελέτες μεταβολών στάθμης θάλασσας σε διάφορες χωροχρονικές κλίμακες και με διάφορες μεθόδους - παλαιοσεισμολογικές και ηφαιστειολογικές εφαρμογές.
 •                                                        
 • Μελέτη της γεωδαιτικής τεχνολογίας στην αρχαιότητα.
 •                           
                          Διευθυντής: 
                          
Χορς Γεώργιος, Καθηγητής
                          
                          Μέλη ΔΕΠ:                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Δήμας Αθανάσιος Καθηγητής
Λαγγούσης Ανδρέας Αναπλ. Καθηγητής
Πελέκης Παναγιώτης Επικ. Καθηγητής
Πετροπούλου Ευγενία Αναπλ. Καθηγήτρια
Χορς Γεώργιος Καθηγητής
                          

                                                   

 Στον Β’ Τομέα είναι ενταγμένα τα Εργαστήρια: 

                                                   

Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr