Έρευνα Τομείς Τομέας Γ': Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος & Συγκοινωνιών
Το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα είναι «Τεχνολογία Περιβάλλοντος. Σχεδιασμός Συγκοινωνιών και Συγκοινωνιακά Έργα. Σχεδιασμός του Χώρου. Οικοδομική Τεχνολογία. Προγραμματισμός, Οργάνωση και Οικονομική Τεχνικών Έργων».
      
      Ειδικότερα, οι περιοχές ερευνητικής δραστηριότητας του Τομέα είναι:      
                                
 • Αερόβια επεξεργασία αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων.
 •                                                        
 • Αναερόβια επεξεργασία αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων.
 •                                                        
 • Φυσικοχημική επεξεργασία αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων.
 •                                                        
 • Επεξεργασία για αφαίρεση θρεπτικών συστατικών.
 •                                                        
 • Διεργασίες καθαρισμού νερού.
 •                                                        
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη διάθεση υγρών αποβλήτων στο έδαφος.
 •                                                                                                          
 • Μελέτη μεταφοράς μάζας από υγρά μη υδατικής φάσης στο υπέδαφος.
 •                                                        
 • Συνεπεξεργασία νοσοκομειακών και αστικών λυμάτων.
 •                                                        
 • Μέτρηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και συσχετισμός με αστική και λιμενική κυκλοφορία.
 •                                                        
 • Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων σε αεροσωματίδια και κατανομή συγκεντρώσεων.
 •                                                        
 • Χωρική κατανομή συγκεντρώσεων και μελέτη βελτιστοποίησης δικτύου σταθμών παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
 •                                                        
 • Ανάπτυξη ταχέων μεθόδων μέτρησης παροχής σε ποταμούς.
 •                                                        
 • Ποιοτικός χαρακτηρισμός επιφανειακών και υπογείων υδάτων.
 •                                                        
 • Ποιοτικός χαρακτηρισμός υγρών αποβλήτων.
 •                                                        
 • Προσομοίωση διεργασιών επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων.
 •                                                        
 • Προσδιορισμός φορτίων ρύπανσης ποταμών, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και προτάσεις για διαχείριση λεκανών απορροής.
 •                                                        
 • Προσομοίωση διάχυσης ρύπων σε ατμοσφαιρικούς και υδάτινους αποδέκτες και σχεδιασμός συστημάτων διάθεσης.
 •                                                        
 • Δυναμική ανάλυση οδοστρωμάτων υπό την επίδραση κινούμενων φορτίων.
 •                                                        
 • Αγκυρώσεις σε κανονικό και υψηλής αντοχής σκυρόδεμα υπό δυναμική καταπόνηση.
 •                                                        
 • Ανάπτυξη συστήματος για τη βέλτιστη διαχείριση πόρων συντήρησης οδοστρωμάτων οδικών δικτύων.
 •                                                        
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας οικονομικής αξιολόγησης υπηρεσιών σιδηροδρόμου.
 •                                                        
 • Αλγόριθμοι βέλτιστης συμπίεσης έργων και βελτιστοποίησης της χρονικής διάρκειας έργων.
 •                                                        
 • Εφαρμογές στη διαχείριση τεχνικών έργων.
 •                                                        
 • Ερμηνεία αεροφωτογραφιών για το σχεδιασμό συγκοινωνιακών έργων.
 •                                                        
 • Διερεύνηση των διαδικασιών ανάπτυξης του πολεοδομικού ιστού στην Ελληνική Πόλη και των δυνατοτήτων και τεχνικών παρέμβασης.
 •                                                        
 • Διερεύνηση των χωρικών φαινομένων και διαδικασιών σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο, και ανάλυση της προβληματικής της περιφερειακής ανάπτυξης.
 •                                                        
 • Εφαρμογές της πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου, και διερεύνηση της προοπτικής των νέων τεχνολογιών: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-Μοντέλα και Βάσεις Δεδομένων-Εφαρμογές πολλαπλών μέσων (multimedia).
 •                                                        
 • Διάγνωση βλαβών και αποκατάσταση μνημείων και συνόλων.
 •                                                        
 • Χρήση της πληροφορικής και των συστημάτων CAD στο ευρύτερο πεδίο αναστηλώσεων.
 •                                                        
 • Κατάρτιση παραμετρικών προγραμμάτων CAD.
 •                                                        
 • Συμβατικές και σύγχρονες μέθοδοι αποτυπώσεων, ψηφιακή και φωτογραμμετρική ανάλυση αποτυπώσεων.
 •                                                        
 • Γεωμετρική ανάλυση παραμορφωμένων φορέων.
 •                                                        
 • Ανάδειξη χώρων φρουριακής αρχιτεκτονικής μέσω αποκατάστασης και χρήσης.
 •                                                        
 • Σύγχρονες τεχνολογίες (χωροδικτυώματα) στη σύνθεση κατασκευών εκθεσιακών χώρων.
 •                                                        
 • Κυκλοφοριακή τεχνική και κυκλοφοριακές μελέτες
 •                                                        
 • Μαζικές μεταφορές, πολιτική μεταφορών
 •                                                        
 • Ατυχήματα
 •                                                        
 • Αερομεταφορές και αεροδρόμια
 •                           
                          Διευθυντής: 
                          Μαναριώτης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής
                          
                          Μέλη ΔΕΠ:
                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ζαχαρίας Ιερόθεος Καθηγητής
Μαναριώτης Ιωάννης Αναπλ. Καθηγητής
Οικονόμου Πολυχρόνης Επικ. Καθηγητής
Χασιακός Αθανάσιος Αναπλ. Καθηγητής
Χριστοφόρου Ζωή Επικ. Καθηγήτρια
                                                   
 
                          Στον Γ’ Τομέα είναι ενταγμένα τα Εργαστήρια:
                                                                                                  και το Σπουδαστήριο:
                                                                                           

Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr