Φοιτητές Προπτυχιακοί Οδηγός Σπουδών
H διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα για την απόκτηση Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού είναι 5 έτη (10 ακαδημαϊκά εξάμηνα). 
             
             Ο Οδηγός Σπουδών , ο Κανονισμός Σπουδών και τα Περιγράμματα Μαθημάτων περιέχουν πληροφορίες για τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τα μαθησιακά αποτελέσματά τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, τη χρονική αλληλουχία τους και τον τρόπο εξέτασής τους.
             
            Το πρώτο εξάμηνο αρχίζει τέλος Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου και το δεύτερο εξάμηνο λήγει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.
             


Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr