Έρευνα Εργαστήρια
Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος
Το Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί με βασικό σκοπό να προάγει τη διδασκαλία και την έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος με έμφαση στις περιοχές του ποιοτικού χαρακτηρισμού των υδάτων και αέρα, του καθαρισμού του νερού, της επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων και αποβλήτων, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
   
   Τα κυριότερα ειδικά θέματα ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου είναι:   
                 
 • Η απευθείας αναερόβια επεξεργασία ασθενών και ισχυρών αποβλήτων.
 •                          
 • Ο ποιοτικός χαρακτηρισμός υδάτων και αποβλήτων.
 •                          
 • Μεταφορά ρύπων και βιο-κολλοειδών σε περιβαλλοντικά συστήματα. 
 •                          
 • Διάλυση υγρών μη υδατικής φάσης σε πορώδη μέσα. 
 •                          
 • Aποκατάσταση εδάφους με χρήση ακουστικών κυμάτων.
 •                          
 • Επεξεργασία λυμάτων με αντιδραστήρες που καταναλώνουν ηλιακή ενέργεια.
 •                          
 • Mέτρηση, προσομοίωση και πρόβλεψη της ποιότητας του αέρα. 
 •                          
 • Διαχείριση περιβάλλοντος λεκανών απορροής.
 •                          
 • Σχεδιασμός συστημάτων διάθεσης υγρών, αερίων και στερεών αποβλήτων.
 •                          
 • Χωροχρονική παρακολούθηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και βελτιστοποίηση δικτύων.
 •                          
 • Ανάπτυξη μεθοδολογιών για ταχεία παρακολούθηση ρύπανσης σε λεκάνες απορροής.
                  
 •                          
 • Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου, εκτός από τα βασικά αναλυτικά όργανα και άλλες συσκευές, δειγματολήπτες, όργανα πεδίου και διάφορες πιλοτικές μονάδες, περιλαμβάνει και εξειδικευμένα αναλυτικά-ερευνητικά όργανα όπως μικροσκόπιο και στερεοσκοπικό μικροσκόπιο με σύστημα ανάλυσης εικόνας, σωματιδιακό αναλυτή Coulter, φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη, αναλυτή οργανικού άνθρακα, ιοντικό χρωματογράφο HPLC, σύστημα αέριου χρωματογράφου-φασματογράφου μάζας και σταθμό ατμοσφαιρικής ρύπανσης εξοπλισμένο με αναλυτές αιωρούμενων σωματιδίων και αερίων ρύπων. Υπάρχουν επίσης ηλεκτρονικοί υπολογιστές με κατάλληλο λογισμικό εφαρμογής και πλούσια βιβλιοθήκη στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
                 
                 Το προσωπικό αποτελείται από τέσσερα μέλη ΔΕΠ, τέσσερις μεταδιδακτορικούς ερευνητές, τέσσερις υποψήφιους διδάκτορες, αρκετούς μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές που εκπονούν διπλωματική εργασία.
                 
                 Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Παναγιώτης Γιαννόπουλος
                 
  (τηλ.: 2610-996527, fax: 2610-996573, email: yannopp@upatras.gr)
                 
                 
                  
 •            
           
           
           
           
           
           


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr