Έρευνα Τομείς Τομέας Α': Κατασκευών
Το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα είναι «Τεχνική Μηχανική και Επιστήμη των Υλικών. Ανάλυση και Σύνθεση των Κατασκευών».
        
        Ειδικότερα, οι περιοχές ερευνητικής δραστηριότητας του Τομέα είναι:        
                                          
 • Προσομοίωση της μη-γραμμικής συμπεριφοράς μελών οπλισμένου σκυροδέματος και εφαρμογή για την ανάλυση της σεισμικής απόκρισης και συμπεριφοράς κτιριακών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς τοιχοπληρώσεις.
 •                                                                            
 • Ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών αντισεισμικού σχεδιασμού μελών και κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος.
 •                                                                            
 • Ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών για την αποτίμηση της σεισμικής επάρκειας και τη σεισμική ενίσχυση υφισταμένων κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος.
 •                                                                            
 • Διερεύνηση και διατύπωση προτάσεων για την αναθεώρηση Ευρωκώδικα 8 - «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών».
 •                                                                            
 • Αποτίμηση αντοχής και ενίσχυση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος με προβλήματα διάβρωσης οπλισμών.
 •                                                                            
 • Προβλήματα σχεδιασμού και κατασκευής γεφυρών μεγάλου ανοίγματος.
 •                                                                            
 • Εφαρμογή των σύνθετων υλικών στο πεδίο των ενισχύσεων κατασκευών από σκυρόδεμα, τοιχοποιία και ξύλο.
 •                                                                            
 • Μελέτη μηχανικών και άλλων χαρακτηριστικών προηγμένων σκυροδεμάτων (αυτοσυμπυκνούμενο, ελαφροσκυρόδεμα, ινοπλισμένο σκυρόδεμα, σκυρόδεμα με πολυμερή).
 •                                                                            
 • Διερεύνηση της συνάφειας χάλυβα-σκυροδέματος σε σύμμεικτα δομικά στοιχεία.
 •                                                                            
 • Βελτιστοποίηση προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων.
 •                                                                            
 • Μελέτη μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων κυψελωτών υλικών (π.χ. διογκωμένη πολυστερίνη).
 •                                                                            
 • Εφαρμογή δομικών υλικών από ανακύκλωση σαν αδρανή σκυροδέματος.
 •                                                                            
 • Σύγκρουση κτιρίων σε σειρά υπό την επίδραση ισχυρών σεισμών.
 •                                                                            
 • Καταγραφή ισχυρών σεισμών και κατασκευή σεισμικών φασμάτων σχεδιασμού.
 •                                                                            
 • Αξιολόγηση βλαβών και ασφάλειας κτιρίων μετά από σεισμό.
 •                                                                            
 • Ανελαστική στρεπτική σεισμική απόκριση κτιρίων με ακανόνιστη κάτοψη.
 •                                                                            
 • Αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων σε συμφωνία με κριτήρια βασισμένα στην πλαστικότητα.
 •                                                                            
 • Επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών από σκυρόδεμα ή λιθοδομή.
 •                                                                            
 • Στρατηγικές ανασχεδιασμού των κατασκευών.
 •                                                                            
 • Δυναμική αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής.
 •                                                                            
 • Ελαστοδυναμική ανάλυση κατασκευών με μεθόδους συνοριακών στοιχείων στο πεδίο του χρόνου.
 •                                                                            
 • Ανάλυση και σχεδιασμός ανεμογεννητριών.
 •                                                                            
 • Συμπεριφορά δομικών στοιχείων από σύνθετα υλικά ή οπλισμένο σκυρόδεμα σε κρουστικές φορτίσεις.
 •                                                                            
 • Αριθμητικές μέθοδοι χρονικής ολοκλήρωσης εξισώσεων κίνησης κατασκευών.
 •                                                                            
 • Σεισμική συμπεριφορά υπογείων τρισδιάστατων κατασκευών.
 •                                                                            
 • Απομόνωση κατασκευών από ταλαντώσεις με χρήση ορυγμάτων και σειρών πασσάλων.
 •                                                                            
 • Δυναμική συμπεριφορά κορεσμένων ποροελαστικών εδαφών και κατασκευών.
 •                                                                            
 • Δυναμική θραυστομηχανική ανάλυση μεταλλικών στοιχείων.
 •                                                                            
 • Δυναμική απόκριση οδοστρωμάτων σε κινούμενα φορτία.
 •                                                                            
 • Αντισεισμικός σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών με βάση στις μετατοπίσεις.
 •                                                                            
 • Αντισεισμικός σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών με χρήση προχωρημένων μεθόδων ανάλυσης.
 •                                                                            
 • Αντισεισμικός σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών με ελεγχόμενη βλάβη.
 •                                                                            
 • Αντισεισμικός σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών με βάση τις δυνάμεις/μετατοπίσεις.
 •                                                                            
 • Προβλήματα ελαστικής επαφής κατασκευών.
 •                                                                            
 • Αντίστροφα προβλήματα σε κατασκευαστικά στοιχεία και κατασκευές.
 •                                                                            
 • Σεισμική απομόνωση κτιριακών κατασκευών.
 •                                                                            
 • Σεισμική απόκριση τριδιάστων πλαισιωτών κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος.
 •                                                                            
 • Δυναμική συμπεριφορά καλωδιωτών κατασκευών.
 •                                                                            
 • Μη-γραμμική στοχαστική δυναμική ανάλυση κατασκευών.
 •                                                                            
 • Σεισμική συμπεριφορά κατασκευών από τοιχοποιία.
 •                                     
                                    Διευθυντής: 
                                   
Παπανικολάου Αικατερίνη, Αναπλ. Καθηγήτρια
                                    
                                    Μέλη ΔΕΠ:                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Καραβασίλης Θεόδωρος Αναπλ. Καθηγητής
Καράμπαλης Δημήτριος Καθηγητής
Καραντώνη Τριανταφυλλιά Επικ. Καθηγήτρια
Μαραθιάς Πέτρος Λέκτορας
Μπούσιας Ευστάθιος Καθηγητής
Παπαγεωργίου Απόστολος Καθηγητής
Παπαδάκης Κωνσταντίνος Καθηγητής
Παπανικολάου Αικατερίνη Αναπλ. Καθηγήτρια
Περδίου Αγγελική Επίκ. Καθηγήτρια
Σφακιανάκης Μανόλης Επίκ. Καθηγητής
Τριανταφύλλου Αθανάσιος Καθηγητής
Φαββατά Μαρία Επίκ. Καθηγήτρια
                                    

                                                                       

Στον Α’ Τομέα είναι ενταγμένα τα Εργαστήρια:

                                                                       
                                                                      
 • Κατασκευών 
 •                                                                                                                                    
 • Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών
 •                                                                 


Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr