Έρευνα Εργαστήρια
Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής
Το Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής (www.hydraulics.civil.upatras.gr) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών έχει σκοπό την υποστήριξη της διδασκαλίας και την προώθηση της έρευνας στην περιοχή του σχετικού γνωστικού αντικειμένου.

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει όργανα μετρήσεων ιδιοτήτων των υγρών (ιξώδες, ειδική βαρύτητα, κ.λ.π.), δύο διώρυγες μεταβλητής κλίσης, μία μήκους 8m και διατομής 0.30m πλάτος x 0.40m βάθος και μία δεύτερη μικρή διώρυγα μήκους 4.8m και διατομής 0.075m x 0.15m, καθώς και μία σειρά από υδραυλικές τράπεζες και εξαρτήματα για την πραγματοποίηση πειραμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή των αρχών διατήρησης της ενέργειας και της ορμής κατά την ροή υγρών μέσω κλειστών αγωγών αλλά και υπεράνω διαφόρων τύπων υδραυλικών κατασκευών. Επίσης υπάρχει μία σειρά συσκευών για την μελέτη εξειδικευμένων θεμάτων, όπως το υδραυλικό πλήγμα σε αγωγούς υπό πίεση, η συμπεριφορά αντλιών, τα φαινόμενα βροχοπτώσεως και επιφανειακής απορροής, η ροή υγρού σε πορώδες μέσο, και άλλα. Τέλος, το Εργαστήριο διαθέτει εξοπλισμό για πεδιακές μετρήσεις ταχύτητας και παροχής σε ποταμούς και διώρυγες, μέτρηση φαινομένων διαχύσεως/διασποράς σε επιφανειακά ύδατα, πραγματοποίηση αντλητικών δοκιμών σε υπόγειους υδροφορείς, κ.λ.π.

Στο νέο κτίριο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, το Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής διαθέτει, μεταξύ άλλων, διώρυγα μήκους 58m και διατομής 2.80m πλάτος x 1.50m βάθος, για πειράματα μεγάλης κλίμακας. Η λειτουργία της διώρυγας στηρίζεται στην αρχή στης "κλειστής" κυκλοφορίας του ύδατος, με την βοήθεια υπόγειας δεξαμενής. Επίσης, διατίθεται ειδικός χώρος για κατασκευή φυσικών ομοιωμάτων, καθώς και για την μελέτη κυματισμών, εμβαδού 84m2. Τέλος, παροχή νερού προς διάφορες υδραυλικές συσκευές είναι δυνατή μέσω ενός αριθμού κρουνών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε επιλεγμένες θέσεις του εργαστηρίου και τροφοδοτούνται μέσω υπερυψωμένης δεξαμενής συνεχούς επανακυκλοφορίας του νερού.

Το Εργαστήριο συμμετέχει ενεργώς, μέσω οργανωμένων μαθημάτων και έρευνας, στο θεσμοθετημένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Επίσης, στο Εργαστήριο εκπονούνται ή έχουν εκπονηθεί ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Οι ερευνητικές δραστηριότητες και τα επιστημονικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του εργαστηρίου περιλαμβάνουν τα εξής :
 • Πειραματική μελέτη ροής και μεταφοράς ρύπων σε ανοικτούς αγωγούς.
 • Μοντέλα τύρβης.
 • Μεταγωγή και διάχυση/διασπορά ρύπων σε επιφανειακά ύδατα.
 • Υπολογιστικές μεθόδους (μέθοδος όγκου ελέγχου, μέθοδος πεπερασμένων και οριακών στοιχείων).
 • Eπίδραση κλιματικών αλλαγών στην υδρολογία λεκανών απορροής.
 • Τεχνικές απομάκρυνσης οργανικών ρύπων από την ακόρεστη ζώνη του εδάφους.
 • Παράκτια κυκλοφορία.
 • Ρεύματα πυκνότητας.
 • Υποθαλάσσια εκροή και φαινόμενα μεταφοράς σε παράκτιες ζώνες.
 • Παράκτια έργα.
 • Υδραυλικά έργα.
Το προσωπικό του Εργαστηρίου περιλαμβάνει πέντε (5) μέλη ΔΕΠ, ένα Επιστημονικό Συνεργάτη, ένα μέλος ΕΤΕΠ και ένα Διοικητικό Υπάλληλο.

Διευθυντής του Εργαστηρίου Υδραυλικής Μηχανικής είναι ο Καθηγητής Αλέξανδρος Κ. Δημητρακόπουλος (2610 996.599, acdem@upatras.gr)

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr